Hoxyheads also this year on the ski slopes!

This year the Hoxyheads are again spotted on the Austrian ski slopes this season.